.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10 i Stockholm

Bygg en egen mätstation för luftpartiklar

6 mar 2018, 17:00–19:30 | Arrangör: Luftdata

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Under denna workshop på Goto 10 kan du lära dig att bygga en mätstation för luftpartiklar (PM2.5 och PM10) enligt luftdata.se.

Vad är luftpartiklar?

Små partiklar i luften har negativa hälsoeffekter på kort sikt när det gäller hjärt- och lungsjukdomar, samtidigt leder de till ökade besvär för exempelvis astmatiker. Även exponering av trafikföroreningar under lång tid påverkar hälsan. Exempelvis på effekter är förtida död i hjärt- kärlsjukdomar och försämrad lungutveckling hos barn.
Varför ska vi mäta luftpartiklar?
I Sverige sker redan mätningar av luftkvalitet i flera kommuner. Sådana mätningar sker dock oftast på ett fåtal platser. I Stockholm finns t.ex. bara fyra mätstationer i hela innerstaden. Erfarenheter från Tyskland har visat att partikelhalterna kan skilja sig kraftigt åt mellan olika mätpunkter i närheten av varandra. Därför vill vi ha fler mätstationer på platser där många människor rör sig, t.ex. vid skolor, promenadstråk och bostadsområden. Med bättre underlag blir det lättare att diskutera insatser fär att förbättra luftmiljön.
Hur ser workshopens upplägg ut?
Under workshopen går vi igenom hela processen för att bygga en mätstation för luftpartiklar (PM2.5 och PM10) enligt instruktioner på luftdata.se. Alla deltagare bygger sin egen mätstation och målsättningen är att den ska sättas upp hemma (utomhus) eller på annat lämpligt ställe för att sedan i fortsättningen rapportera data till luftdata.se. Vi kommer att tillhandahålla byggsatser med alla nödvändiga delar. Ingen lödning behövs. Gå in på luftdata.se/bygg om du har blivit nyfiken på hur bygget går till!
Vem anordnar workshopen?
Den nybildade ideella föreningen Luftdata har som mål att aktivt verka för en bättre luftkvalitet. Detta gör vi i första hand genom att förbättra möjligheterna till insamling av data om luftkvalitet. Läs mer om initiativet på luftdata.se. En karta med befintliga mätstationer i Sverige finns på sweden.maps.luftdaten.info.

Information in English

Build your own air quality sensor

At this workshop you will learn how to assemble a particle sensor for fine dust particles (particulate matter, PM2.5 and PM10) and become part of a worldwide citizen science project.

What are fine dust particles?
Fins dust particles have negative health impact for heart and lung disease and can have a big impact on people suffering from asthma. Exposure to traffic pollution will impact health in the form of lower life expectancy from heart and lung disease and slower development of lung capacity in children.

Why should we measure air particles?
In Sweden fine dust particles in the air are already measured by local authorities. However, those measurements are only collected at a few places. In central Stockholm there are only four measuring stations. In Germany they discovered that amount of particles can deviate greatly depending on where you measure. That’s why we want more measuring stations at places where people work and live, e.g. at schools and pedestrian areas. With more data we can have a better discussion on how to improve the environment.

What happens at the workshop?
At the workshop we will go through the entire process of building a measuring station according to instructions on luftdata.se. All participants build their own measuring station to bring home and place outdoors at home or at another location. Once connected to power and your wifi the sensor will report data to the central database. This data is used for visualization. We will provide kits for free with all the necessary parts. No soldering required. Check out luftdata.se/bygg if you want to know more about how to build a sensor.

Who organizes the workshop?
The newly formed non-profit organization Luftdata aims to actively promote better air quality. We do this primarily by involving more people in collecting data for air quality. Read more about the initiative at luftdata.se. A map of existing stations in Sweden is available at sweden.maps.luftdaten.info.

  • 6 mar 2018, 17:00–19:30
  • Svenska
  • Arrangör: Luftdata

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm