Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Goto 10 är en mötesplats för olika aktörer inom internetrelaterade projekt och tjänster och erbjuder möjlighet att anordna olika typer av evenemang, utbildningar och möten samt möjligheten att hyra kontorstjänst på Goto 10:s coworkingspace.

Goto 10 drivs av Internetstiftelsen i Sverige (IIS). IIS ansvarar därmed enligt gällande dataskyddslagstiftning för behandlingen av dina personuppgifter.

Medlemsuppgifter

Personuppgifter (som t.ex. namn, e-post  och telefonnummer) som du lämnar som medlem hos Goto 10 sparas så länge du är aktiv medlem och därefter i två (2) år efter din senast registrerade aktivitet hos Goto 10.

Uppgifter om dig som arrangör av evenemang

Personuppgifter (som t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer) som du lämnar vid ansökan om att hålla evenemang sparas så länge som behövs för att utvärdera ansökan. Godkänns din ansökan sparas dina personuppgifter så länge avtalsförhållandet mellan dig och IIS föreligger. Dina uppgifter gallras senast två år (2) efter ditt senaste evenemang hos Goto 10.

Uppgifter om dig som är intresserad av Goto 10:s kontorstjänst (coworkingspace)

Personuppgifter (som t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer) som du lämnar vid ansökan om att hyra kontorstjänst i Goto 10:s coworkingspace sparas så länge som behövs för att utvärdera ansökan. Godkänns din ansökan sparas dina personuppgifter så länge avtalsförhållandet mellan dig och IIS föreligger. Dina uppgifter gallras senast två (2) år efter att avtalsförhållandet upphört. Bokföringsunderlag sparas i enlighet med bokföringslagen.

Foton och livesändningar

Det kan förekomma fotografering i Goto 10:s lokaler och vissa evenemang livesänds. IIS ansvarar för de bilder och filmer som kan finnas på dig.

 

Ändamål och laglig grund för behandling

Ändamålet med behandlingen av medlemsuppgifter är att IIS ska kunna uppfylla medlemsvillkoren samt tillhandahålla och administrera medlemsregistret och därmed ge dig tillgång till Goto 10.

Ändamålet med behandlingen av arrangörers personuppgifter är att IIS skall kunna hantera ansökningar samt uppfylla åtaganden enligt villkoren för att arrangera evenemang.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter för Goto 10:s coworkingspace är att IIS skall kunna hantera ansökningar, tillhandahålla kontorstjänsten och uppfylla åtagande enligt avtal om hyra av kontorsplats.

Uppgifterna kan komma att behandlas bl.a för att;

  • identifiera dig som medlem vid incheckning till Goto 10:s lokaler
  • arrangera evenemang, hantera anmälningar och hantera annan praktisk planering kring dessa
  • hantera förfrågningar från medlemmar, arrangörer, evenemangsdeltagare samt kontorsplatshyresgäster
  • hantera hyresbetalning för kontorsplatser
  • hantera larmbehörighet och tillträde till kontorslokaler
  • informera om och utveckla Goto 10:s verksamhet och för att skicka ut nyhetsbrev som kan innehålla information och erbjudanden om IIS tjänster
  • hantera kundundersökningar m.m.

 

Ändamålet för behandling av bilder och livesändningar är att IIS ska kunna publicera dessa på sociala medier och Goto 10:s hemsida för att fler skall kunna ta del av evenemangen, för att sprida kunskap om internet samt informera om Goto 10:s verksamhet.

För att IIS ska kunna behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för behandlingen. Laglig grund för behandling är att kunna uppfylla avtalet med dig som medlem, för att kunna uppfylla avtalet med dig som arrangör samt uppfylla avtalet med dig som kontorsplatshyresgäst. Behandling av personuppgifter för utskick av nyhetsbrev samt publicering av foton och livesändningar på Goto 10:s hemsida behandlas på den lagliga grunden berättigat intresse. Har en juridisk person ingått avtal om hyra av kontorsplats hanteras personuppgifter för behörighet till lokalerna på den lagliga grunden berättigat intresse.

 

Mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av samarbetspartners eller leverantörer IIS anlitat för att kunna uppfylla åtaganden gentemot dig.

IIS samarbetar till exempel med följande samarbetspartners eller leverantörer;

  • Undersökningsföretag för kundundersökningar.
  • Tjänsteleverantör för utskick av nyhetsbrev.

Vissa samarbetspartners eller leverantörer kan ha del av sin verksamhet utanför Sverige eller EU/EES. Om IIS för över uppgifter till sådana samarbetspartners eller leverantörer säkerställer IIS bland annat genom avtal att de behandlar och skyddar personuppgifterna på sätt som gällande dataskyddslagstiftning kräver.

 

Utlämnande

IIS kan komma att lämna ut deltagarlistor från evenemang till arrangören av evenemanget.

Personuppgifter kan också publiceras på Goto 10:s hemsida i syfte att informera om Goto 10:s verksamhet.

IIS kan också komma att lämna ut personuppgifter för det fall det föreskrivs i lag eller förordning, med anledning av en pågående juridisk process eller efter en tvingande begäran av myndighet.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag som innehåller de personuppgifter IIS behandlar om dig.

Du har rätt att begära rättelse av uppgifter som är fel. Du har också rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att användningen begränsas, men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.

Du har även rätt att invända mot behandling av personuppgifter om det finns förutsättning för det enligt lag. Om dina personuppgifter enbart behandlas på grund av samtycke, har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.

Du har även rätt att begära ut personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.

Om du vill begära rättelse, radering, begränsning av behandling, tillgång till personuppgifter eller använda rätten till utdrag av de personuppgifter du själv lämnat, gör du det hos IIS dataskyddsombud, på dataskyddsombud@iis.se.

Vill du inte längre ta emot Goto 10:s nyhetsbrev kan du välja att avsluta tjänsten genom att använda länken i slutet av e-postmeddelanden eller nyhetsbrev.

 

Om cookies

Läs mer om cookies här.

 

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller vill lämna synpunkter beträffande IIS hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta IIS dataskyddsombud på dataskyddsombud@iis.se.

 

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (IIS)

Box 92073

120 07 Stockholm

Tel +46 8 452 35 00

Org. nr 802405-0190

www.iis.se

 

Du har också möjlighet att lämna klagomål avseende IIS personuppgiftsbehandling till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och uppdateringar meddelas i så fall på Goto 10:s hemsida.

Det är helt kostnadsfritt att vara medlem på Goto 10.

För att kunna gå på evenemang hos Goto 10 behöver du registrera dig som medlem. Det är helt kostnadsfritt. Vänligen fyll i formuläret nedan.

Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält

Ange din e-postadress

Ange en giltig e-postadress.