Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

2020-04-29

Goto 10 är en mötesplats för olika aktörer inom internetrelaterade projekt och tjänster. Goto 10 erbjuder möjlighet att anordna olika typer av evenemang, utbildningar och möten samt möjligheten att hyra kontorstjänst på Goto 10:s coworkingspace.

Goto 10 drivs av Internetstiftelsen. Internetstiftelsen ansvarar enligt gällande dataskyddslagstiftning för behandling av dina personuppgifter inom Goto 10:s verksamhet. I denna integritetspolicy informerar Internetstiftelsen om den personuppgiftsbehandling som förekommer på Goto 10.

Medlemsuppgifter

I samband med att du blir medlem i Goto 10 samlar Internetstiftelsen in och behandlar dina personuppgifter (din e-postadress och ditt namn). När du har blivit medlem kan du även frivilligt uppge ett telefonnummer och välja en profilbild för ditt medlemskap.

Personuppgifter som du lämnar som medlem hos Goto 10 sparas så länge du är aktiv medlem och därefter i två (2) år efter din senast registrerade aktivitet hos Goto 10.

Uppgifter om dig som arrangör av evenemang

Personuppgifter (som till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer) som du lämnar vid ansökan om att hålla evenemang sparas så länge som de behövs för att utvärdera din ansökan. Godkänns din ansökan sparas dina personuppgifter så länge avtalsförhållandet mellan dig och Internetstiftelsen föreligger. Dina uppgifter gallras senast två (2) år efter ditt senaste evenemang hos Goto 10.

Uppgifter om dig som är intresserad av Goto 10:s kontorstjänst (coworkingspace)

Personuppgifter (som till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer) som du lämnar vid ansökan om att hyra kontorstjänst i Goto 10:s coworkingspace sparas så länge som de behövs för att utvärdera ansökan.

Godkänns din ansökan sparas dina personuppgifter så länge avtalsförhållandet mellan dig och Internetstiftelsen föreligger. Dina uppgifter gallras senast två (2) år efter att avtalsförhållandet upphört. Bokföringsunderlag sparas i enlighet med bokföringslagen.

Foton och livesändningar

Det kan förekomma fotografering i Internetstiftelsens lokaler och vissa av Goto 10:s evenemang livesänds och fotograferas. Detta innebär att du kan bli fotograferad eller filmad om du befinner dig i Internetstiftelsens lokaler eller besöker ett evenemang. Bilderna och filmerna kan sedan komma att publiceras på Internetstiftelsens konton i sociala medier eller på Internetstiftelsens webbplatser.

Du har möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss om du inte vill att bilder på dig ska användas i Internetstiftelsens kommunikation. Internetstiftelsen tar i så fall bort bilden och upphör med användandet. Kontakta i så fall info@goto10.se.

Ändamål och laglig grund för behandling

Ändamålet med behandlingen av medlemsuppgifter är att Internetstiftelsen ska kunna uppfylla medlemsvillkoren samt tillhandahålla och administrera medlemsregistret och därmed ge dig tillgång till Goto 10.

Ändamålet med behandlingen av arrangörers personuppgifter är att Internetstiftelsen ska kunna hantera ansökningar samt uppfylla åtaganden enligt villkoren för att arrangera evenemang.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter för Goto 10:s coworkingspace är att Internetstiftelsen ska kunna hantera ansökningar, tillhandahålla kontorstjänsten och uppfylla åtagande enligt avtal om hyra av kontorsplats.

Uppgifterna kan komma att behandlas bland annat för att;

  • identifiera dig som medlem vid incheckning till Goto 10:s lokaler
  • arrangera evenemang, hantera anmälningar och hantera annan praktisk planering kring dessa
  • hantera förfrågningar från medlemmar, arrangörer, evenemangsdeltagare samt kontorsplatshyresgäster
  • hantera hyresbetalning för kontorsplatser
  • hantera larmbehörighet och tillträde till kontorslokaler
  • informera om och utveckla Goto 10:s verksamhet och för att skicka ut nyhetsbrev som kan innehålla information och erbjudanden om Internetstiftelsens tjänster
  • hantera kundundersökningar med mera.

Ändamålet med behandling av bilder och livesändningar är att informera om Internetstiftelsens verksamhet och evenemang. Dessa bilder och filmer kan därför komma att publiceras i sociala medier samt på Internetstiftelsens webbplatser.

För att Internetstiftelsen ska kunna behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för behandlingen. Laglig grund för behandling av medlemsuppgifter och uppgifter om arrangörer och användare av coworkingspace är att kunna uppfylla avtalet med dig som medlem, för att kunna uppfylla avtalet med dig som arrangör samt uppfylla avtalet med dig som kontorsplatshyresgäst. Behandling av personuppgifter för utskick av nyhetsbrev samt publicering av foton och livesändningar i sociala medier och på Internetstiftelsens webbplatser behandlas med den lagliga grunden berättigat intresse, där Internetstiftelsens berättigade intresse är att informera om Internetstiftelsens verksamhet och evenemang.

Har en juridisk person ingått avtal om hyra av kontorsplats hanteras personuppgifter för behörighet till lokalerna på den lagliga grunden berättigat intresse.

Mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av samarbetspartners eller leverantörer som Internetstiftelsen anlitat för att uppfylla åtaganden gentemot dig.

Internetstiftelsen samarbetar till exempel med följande samarbetspartners eller leverantörer;

  • Undersökningsföretag för kundundersökningar.
  • Tjänsteleverantör för utskick av nyhetsbrev.

För det fall att evenemang på Goto 10 tillhandahålls online, använder Internetstiftelsen ett verktyg för distansmöte. De personuppgifter som du lämnar i samband med anmälan till evenemanget eller vid evenemangets start, kan i så fall komma att delas med den leverantör som tillhandahåller verktyget för distansmöte för Internetstiftelsens räkning.

Vissa samarbetspartners eller leverantörer kan ha del av sin verksamhet utanför Sverige eller EU/EES. Om Internetstiftelsen för över uppgifter till sådana samarbetspartners eller leverantörer säkerställer Internetstiftelsen bland annat genom avtal att de behandlar och skyddar personuppgifterna på sätt som gällande dataskyddslagstiftning kräver.

Utlämnande

Internetstiftelsen kan komma att lämna ut deltagarlistor från evenemang till arrangören av evenemanget.

Internetstiftelsen kan också komma att lämna ut personuppgifter för det fall det föreskrivs i lag eller förordning, med anledning av en pågående juridisk process eller efter en tvingande begäran av myndighet.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag som innehåller de personuppgifter Internetstiftelsen behandlar om dig.

Du har rätt att begära rättelse av uppgifter som är fel. Du har också rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att användningen begränsas, men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.

Du har även rätt att invända mot behandling av personuppgifter om det finns förutsättning för det enligt lag. Om dina personuppgifter enbart behandlas på grund av samtycke, har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.

Du har även rätt att begära ut personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.

Om du vill begära rättelse, radering, begränsning av behandling, tillgång till personuppgifter eller använda rätten till utdrag av de personuppgifter du själv lämnat, gör du det hos Internetstiftelsens dataskyddsombud, på dataskyddsombud@internetstiftelsen.se.

Vill du inte längre ta emot Goto 10:s nyhetsbrev kan du välja att avsluta tjänsten genom att använda länken i slutet av e-postmeddelanden eller nyhetsbrev.

Om kakor

Läs mer om kakor här.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller vill lämna synpunkter beträffande Internetstiftelsens hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Internetstiftelsens dataskyddsombud på dataskyddsombud@internetstiftelsen.se.

Stiftelsen för internetinfrastruktur (Internetstiftelsen)
Box 92073
120 07 Stockholm
Telefon: 08-452 35 00
Organisationsnummer: 802405-0190
www.internetstiftelsen.se

Du har också möjlighet att lämna klagomål avseende Internetstiftelsens personuppgiftsbehandling till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Gällande integritetspolicy finns publicerad på Goto 10:s webbplats.

Det är helt kostnadsfritt att vara medlem på Goto 10.

För att kunna gå på evenemang hos Goto 10 behöver du registrera dig som medlem. Det är helt kostnadsfritt. Vänligen fyll i formuläret nedan.

Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält

Ange din e-postadress

Ange en giltig e-postadress.