Villkor för event

Internetstiftelsen tillhandahåller en mötesplats för olika aktörer inom internetrelaterade projekt och tjänster på Goto 10. I Stockholm och Malmö erbjuder Internetstiftelsen arrangörer att anordna olika typer av event, utbildningar och möten.

Arrangörer som vill anordna ett event på Goto 10 kallas i dessa villkor "Arrangören". Arrangören förbinder sig att följa nedan angivna villkor.

Ersättning och avbokningsregler

  • Ingen ersättning utgår till Arrangören.
  • Arrangören har rätt att avboka planerat event.
  • Internetstiftelsen har rätt att avboka eller avbryta Arrangörens event om det framkommer att eventet, enligt Internetstiftelsens bedömning, inte är förenligt med Internetstiftelsens profil.

Rättigheter

All upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter som relaterar till eventet och allt material som används av Arrangören kvarblir hos Arrangören.

Om Arrangören godkänner att eventet livesänds eller spelas in, godkänner denne också att materialet sparas och/eller delas för marknadsföring av Goto 10. Detsamma gäller bilder som tas på Arrangören.

Arrangören ger Internetstiftelsen en i tid och rum obegränsad rätt att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på det inspelande materialet, även i kommersiella sammanhang, i enlighet med Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell.

Ansvar

Arrangören ansvarar för det event som denne anordnar.

Arrangören förbinder sig dels att följa myndigheternas krav att inte belasta utrymmen med fler besökare än vad utrymningsvägar och myndigheternas krav medger, dels att väl vårda utrymmen och Internetstiftelsens egendom, inklusive Internetstiftelsens poddcastutrustning som Arrangören eventuellt använder samt att tillse att utrymmena lämnas i samma skick som vid anspråkstagandet. Arrangören ska även tillse att denne har de vid var tid nödvändiga tillstånd som krävs för eventet.

Arrangören är ansvarig för de skador som denne själv, dess personal eller dess deltagare vållar Internetstiftelsen, Internetstiftelsens egendom eller andra deltagare. Skador orsakade av Arrangören och/eller dennes deltagare ska ersättas av Arrangören.

Arrangören ska i övrigt följa de bestämmelser som Internetstiftelsen utfärdar om allmän ordning och säkerhet.

Internetstiftelsen har inget ansvar för det event som Arrangören anordnar. Internetstiftelsen har inte heller något ansvar för värdesaker eller andra föremål som tillhör Arrangören, dess personal eller Arrangörens deltagare.

Förhinder för event

Arrangören har inte rätt till ersättning om Internetstiftelsens lokaler inte kan nyttjas fullt ut för eventet på grund av tillfälligt hinder eller men, och inte heller till följd av tillfälliga avbrott eller störningar i kommunikationsnät et cetera. Denna uppräkning är inte uttömmande.

Personuppgiftsbehandling

Information om hur Internetstiftelsen behandlar personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy.

Tvist

Svensk lag ska gälla för dessa villkor. Tvister som uppstår i anledning av dessa villkor ska avgöras av allmän domstol.