Villkor för evenemang

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (IIS) tillhandahåller en mötesplats för olika aktörer inom internetrelaterade projekt och tjänster på Goto 10. På Goto 10 plan 1 erbjuder IIS arrangörer att anordna olika typer av evenemang, utbildningar och möten.

Arrangörer som vill anordna ett evenemang på Goto 10 kallas i dessa villkor ”Arrangören”. Arrangören förbinder sig att följa nedan angivna villkor.

Ersättning och avbokningsregler

Ingen ersättning utgår till Arrangören.

Arrangören har rätt att avboka planerat evenemang.

IIS har rätt att avboka eller avbryta Arrangörens evenemang om det framkommer att evenemanget, enligt IIS bedömning, inte är förenligt med IIS profil.

Rättigheter

All upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter som relaterar till evenemanget och allt material som används av Arrangören kvarblir hos Arrangören.

Om Arrangören godkänner att evenemanget livesänds eller spelas in, godkänner denne också att materialet sparas och/eller delas för marknadsföring av Goto 10. Detsamma gäller bilder som tas på Arrangören.

Arrangören ger IIS en i tid och rum obegränsad rätt att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på det inspelande materialet, även i kommersiella sammanhang, i enlighet med Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell.

Ansvar

Arrangören ansvarar för det evenemang som denne anordnar.

Arrangören förbinder sig dels att följa myndigheternas krav att inte belasta utrymmen med fler besökare än vad utrymningsvägar och myndigheternas krav medger, dels att väl vårda utrymmen och IIS egendom, inklusive IIS poddcastutrustning som Arrangören eventuellt använder samt att tillse att utrymmena lämnas i samma skick som vid anspråkstagandet. Arrangören ska även tillse att denne har de vid var tid nödvändiga tillstånd som krävs för evenemanget.

Arrangören är ansvarig för de skador som denne själv, dess personal eller dess deltagare vållar IIS, IIS egendom eller andra deltagare. Skador orsakade av Arrangören och/eller dennes deltagare ska ersättas av Arrangören.

Arrangören ska i övrigt följa de bestämmelser som IIS utfärdar om allmän ordning och säkerhet.

IIS har inget ansvar för det evenemang som Arrangören anordnar. IIS har inte heller något ansvar för värdesaker eller andra föremål som tillhör Arrangören, dess personal eller Arrangörens deltagare.

Förhinder för evenemang

Arrangören har inte rätt till ersättning om IIS lokaler inte kan nyttjas fullt ut för evenemanget på grund av tillfälligt hinder eller men, och inte heller till följd av tillfälliga avbrott eller störningar i kommunikationsnät etc. Denna uppräkning är inte uttömmande.

Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsansvar

IIS ansvarar enligt personuppgiftslagen för personuppgifter såsom namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer som du lämnar till oss. Genom att vid avtalsingåendet lämna efterfrågade personuppgifter, samtycker du till att IIS, eller den IIS anlitat, behandlar dina personuppgifter.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att IIS, eller den IIS har anlitat, ska kunna administrera de evenemang som du arrangerar.

Laglig grund för behandlingen är för att uppfylla avtalsförhållandet mellan dig och IIS samt ditt samtycke.

IIS lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

 

Dina registrerade personuppgifter hos IIS

Dina uppgifter sparas så länge avtalsförhållandet mellan dig och IIS föreligger. Dina uppgifter gallras när avtalet upphör, senast ett år efter att avtalsförhållandet upphört.

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns registrerade om dig hos IIS och du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella kan du begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort. Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse görs skriftligen till IIS till nedan angivna kontaktuppgifter.

Synpunkter och reaktioner på IIS sätt att hantera integritetsfrågor utvärderas och hanteras skyndsamt. Den som har frågor eller vill lämna synpunkter kan kontakta IIS personuppgiftsombud på info@iis.se.

Tvist

Svensk lag ska gälla för dessa villkor. Tvister som uppstår i anledning av dessa villkor ska avgöras av allmän domstol.

Det är helt kostnadsfritt att vara medlem på Goto 10.

För att kunna gå på evenemang hos Goto 10 behöver du registrera dig som medlem. Det är helt kostnadsfritt. Vänligen fyll i formuläret nedan.

Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält

Ange din e-postadress

Ange en giltig e-postadress.