.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous seminar at Goto 10 in Stockholm

The gig economy, data portability & an inclusive labor market

16 nov 2021, 13:00–14:30 | Organizer: Giglab Sverige

The event has passed.

A seminar on the importance of review data in the gig economy and how data portability can contribute to a stronger and more inclusive labor market

(OBS: Seminariet ges på engelska. För information på svenska, se slutet av denna sida.)

Jobtech Development and Giglab Sweden have invited Martijn Arets to present his work on data portability and review data in the gig economy. Martijn is the founder of GigCV and runs several initiatives related to the gig economy in the Netherlands. "Our research show that gig workers are interested in collecting their data into a digital CV. We also see a positive impact on the trust in a worker that brings his or her own data”, says Martijn Arets.

He sees the phenomenon from an ecosystem perspective, and includes platforms, trade unions, decision-makers, researchers, labor market experts, employment services, and more. "What we do with GigCV is not building a complex system, but set a standard and a set of agreements on how platforms share data on reputation and transaction with their gig workers. Gig economy platforms seem to be more open to sharing data than traditional intermediaries in the labour market", Arets explains.

Later this autumn, his report “How online reputation scores within the gig economy may contribute to a more inclusive labor market and increasingly empowered workers” will be released.

Focus of the presentation:

 • The importance of reviews on gig platforms in supporting gig workers to get more and better paid assignments
 • Data portability and its importance in other industries (such as e-commerce)
 • An introduction to the GigCV project and research results as part of the project
 • A broader understanding of how data and data portability can strengthen the individual gig worker

During the seminar, Claire Ingram Bogusz, lecturer at Uppsala University and researcher at the Stockholm School of Economics, will also delve deeper into the Giglab Sweden initiative. Lisa Hemph at Jobtech Development will also tell the audience about Jobtech Development’s work, together with several national and international actors, iin investigating the issue of data portability in the gig economy and what opportunities the platform economy and the gig economy create for improved labor market matching.

During the seminar, we will examine at how trust can be built on digital job platforms, and what role review data has in getting assignments. Among other things, we focus on issues such as "Do reviews from other platforms improve customer trust?" and "What impact do shared reviews have on a gigger's online profile?"  The webinar will be held in English. You can participate at Goto10 or through livestream. 

Agenda

 • Introduction to Giglab Sweden by Dr Claire Ingram Bogusz (5 min)
 • Jobtech Development's work linked to data portability is presented by Lisa Hemph (10 min)
 • Presentation of the report by Martijn Arets (45 min)
 • Joint dialogue and questions from the audience (approx. 30 min)
 • Summary and conclusion (5 min)

Part of Giglab Sweden
The seminar is done as part of the work with Giglab Sweden, a joint project with the goal of creating a basis from several perspectives that highlights the challenges that exist in the gig economy in Sweden today. Giglab Sweden is a national policy lab and a collaboration between Jobtech / Arbetsförmedlingen, the Swedish Tax Agency, Coompanion, and Uppsala University/Stockholm School of Economics, together with SVID, the Swedish Industrial Design Foundation and the Swedish Lab Network. Read more at www.giglabsverige.se

På svenska:

Gigekonomin, dataportabilitet & en inkluderande arbetsmarknad

Ett seminarium om betydelsen av omdömesdata inom gigekonomin och hur dataportabilitet kan bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad som stärker giggaren.

Jobtech Development och Giglab Sverige har bjudit in Martijn Arets att presentera sitt arbete kring dataportabilitet och omdömesdata inom gigekonomin. Martjin är grundare av GigCV och driver flera initiativ inom gigekonomin i Nederländerna utifrån ett ekosystemperspektiv som inkluderar plattformar, fackförbund, beslutsfattare, forskare, arbetsmarknadsexperter, arbetsförmedlingar, m.fl. Senare i höst släpps hans rapport ’How online reputation scores within the gig economy may contribute to a more inclusive labor market and increasingly empowered workers’

Fokus för presentationen:

 • Betydelsen av omdömen på gigplattformar för att giggare ska kunna få fler och bättre betalda uppdrag 
 • Dataportabilitet och dess betydelse inom andra branscher (så som e-handel) 
 • En introduktion till projektet GigCV samt forskningsresultat som del av projektet 
 • En bredare förståelse för hur data och dataportabilitet kan stärka den enskilde giggaren

Under seminariet hör ni även Claire Ingram Bogusz, forskare vid Uppsala universitet och Handelshögskolan i Stockholm, berätta mer om Giglab Sverige. Lisa Hemph vid Jobtech Development kommer att prata om hur de tillsammans med flera nationella och internationella aktörer undersöker frågan om dataportabilitet i gigekonomin och vilka möjligheter plattformsekonomin och gigekonomin skapar för en förbättrad matchning på arbetsmarknaden. 

Under seminariet tittar vi gemensamt på hur förtroende kan byggas på digitala jobbplattformar, och vilken roll omdömesdata har för att få uppdrag. Bland annat fokuserar vi på frågor som "Förbättrar omdömen från andra plattformar kundens förtroende?” samt ”Vilken påverkan har medflyttade omdömen på en giggares online-profil?” Seminariet kommer att hållas på engelska, och det går att delta på plats eller live via stream. 

Agenda

 • Inledning om Giglab Sverige av Claire Ingram Bogusz (5 min)
 • Jobtech Developments arbete kopplat till dataportabilitet presenteras av Lisa Hemph (10 min)
 • Presentation av rapporten av Martijn Arets (45 min)
 • Gemensam dialog och frågor från publiken (ca 30 min)
 • Sammanfattning och avslutning (5 min)


En del av Giglab Sverige
Seminariet görs som en del i arbetet med Giglab Sverige, ett gemensamt projekt med mål att skapa underlag ur flera perspektiv som belyser vilka utmaningar som finns inom gigekonomin i Sverige idag. Giglab Sverige är ett nationellt policylabb och ett samarbete mellan Jobtech/Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Coompanion och Handelshögskolan tillsammans med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och svenska Labbnätverket. Läs mer på www.giglabsverige.se

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm