Bli medlem på Goto 10!
Ditt kort är registrerat!

Ange din e-postadress

Ange en giltig e-postadress.

Det är helt kostnadsfritt att vara medlem på Goto 10.

För att kunna gå på evenemang hos Goto 10 behöver du registrera dig som medlem. Det är helt kostnadsfritt. Vänligen fyll i formuläret nedan.

Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält

Goto 10 utgörs av sina medlemmar. Det innebär att det är du som medlem som gör Goto 10 till en trevlig plats att arbeta och skapa på. Därför accepterar du som medlem dessa regler och förbinder dig att följa dem. IIS vill driva internet framåt genom att främja innovation. Ditt medlemskap hos Goto 10 är därför kostnadsfritt.

Generella regler

Alla som verkar på Goto 10 ska bemötas med respekt. IIS värderar mångfald och vill att alla ska känna sig välkomna att delta i och bidra till Goto 10.

Verka för en trygg och positiv miljö för alla

Var snäll mot andra medlemmar och mot personal. Passa på att säga hej. Vem vet, det kanske kan resultera i något fantastiskt! Tänk på vilket språk eller vilka bilder du använder. Använd inte språk eller bilder som kan uppfattas av andra som kränkande eller stötande. Vi accepterar inte någon form av ofredande, mobbing eller andra trakasserier. Kontakta oss om du eller någon i din närhet upplever att denna regel inte uppfylls.

Verka för en trivsam miljö för alla

Ta hänsyn. Håll det städat kring dig och lämna platsen som du fann den. Vi tycker om hundar och andra husdjur, men av hänsyn till eventuella allergiker bland medlemmar och personal så får dessa tyvärr inte lov komma in på Goto 10. Rökning inomhus är inte heller tillåtet.

Delta

Vill du lära dig något nytt eller dela med dig av dina kunskaper? IIS hoppas att du som medlem vill organisera eller delta i de evenemang som organiseras på Goto 10. Fotografering kan förekomma i Goto 10:s lokaler. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att du kan vara med på bilder som tas i Goto 10. Kontakta oss om du inte vill förekomma på bild.

Ta ansvar

Som medlem får du ett passerkort. Endast du får använda ditt kort och du får inte låna ut det till någon annan. Det är inte heller tillåtet att använda vår infrastruktur eller vårt wi-fi för olagliga ändamål. Tänk på att nerladdning av upphovsrättsligt skyddat material är olagligt om du inte har upphovsmannens tillstånd.

Om du inte följer dessa regler eller uppför dig på ett olämpligt eller störande sätt mot personal eller andra medlemmar reserverar vi oss rätten att dra tillbaka ditt medlemskap med omedelbar verkan, och, om så kräver, polisanmäla.

Goto 10 ska vara en positiv mötesplats. Genom att vara tydliga med våra medlemsvillkor vill vi skapa en miljö där medlemmar ska känna sig välkomna och trygga.

Dessa villkor gäller tillsvidare. Vi kan komma att behöva justera dessa villkor. Sådana villkorsändringar träder i kraft när de uppdaterade villkoren har publicerats på www.goto10.se.

Läs mer om vår integritetspolicy här.

Behandling av personuppgifter

Goto 10 är en mötesplats för olika aktörer inom internetrelaterade projekt och tjänster och erbjuder möjlighet att anordna olika typer av evenemang, utbildningar och möten samt möjligheten att hyra kontorstjänst på Goto 10:s coworkingspace.

Goto 10 drivs av Internetstiftelsen i Sverige (IIS). IIS ansvarar därmed enligt gällande dataskyddslagstiftning för behandlingen av dina personuppgifter.

Medlemsuppgifter

Personuppgifter (som t.ex. namn, e-post  och telefonnummer) som du lämnar som medlem hos Goto 10 sparas så länge du är aktiv medlem och därefter i två (2) år efter din senast registrerade aktivitet hos Goto 10.

Uppgifter om dig som arrangör av evenemang

Personuppgifter (som t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer) som du lämnar vid ansökan om att hålla evenemang sparas så länge som behövs för att utvärdera ansökan. Godkänns din ansökan sparas dina personuppgifter så länge avtalsförhållandet mellan dig och IIS föreligger. Dina uppgifter gallras senast två år (2) efter ditt senaste evenemang hos Goto 10.

Uppgifter om dig som är intresserad av Goto 10:s kontorstjänst (coworkingspace)

Personuppgifter (som t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer) som du lämnar vid ansökan om att hyra kontorstjänst i Goto 10:s coworkingspace sparas så länge som behövs för att utvärdera ansökan. Godkänns din ansökan sparas dina personuppgifter så länge avtalsförhållandet mellan dig och IIS föreligger. Dina uppgifter gallras senast två (2) år efter att avtalsförhållandet upphört. Bokföringsunderlag sparas i enlighet med bokföringslagen.

Foton och livesändningar

Det kan förekomma fotografering i Goto 10:s lokaler och vissa evenemang livesänds. IIS ansvarar för de bilder och filmer som kan finnas på dig.

 

Ändamål och laglig grund för behandling

Ändamålet med behandlingen av medlemsuppgifter är att IIS ska kunna uppfylla medlemsvillkoren samt tillhandahålla och administrera medlemsregistret och därmed ge dig tillgång till Goto 10.

Ändamålet med behandlingen av arrangörers personuppgifter är att IIS skall kunna hantera ansökningar samt uppfylla åtaganden enligt villkoren för att arrangera evenemang.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter för Goto 10:s coworkingspace är att IIS skall kunna hantera ansökningar, tillhandahålla kontorstjänsten och uppfylla åtagande enligt avtal om hyra av kontorsplats.

Uppgifterna kan komma att behandlas bl.a för att;

 

Ändamålet för behandling av bilder och livesändningar är att IIS ska kunna publicera dessa på sociala medier och Goto 10:s hemsida för att fler skall kunna ta del av evenemangen, för att sprida kunskap om internet samt informera om Goto 10:s verksamhet.

För att IIS ska kunna behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för behandlingen. Laglig grund för behandling är att kunna uppfylla avtalet med dig som medlem, för att kunna uppfylla avtalet med dig som arrangör samt uppfylla avtalet med dig som kontorsplatshyresgäst. Behandling av personuppgifter för utskick av nyhetsbrev samt publicering av foton och livesändningar på Goto 10:s hemsida behandlas på den lagliga grunden berättigat intresse. Har en juridisk person ingått avtal om hyra av kontorsplats hanteras personuppgifter för behörighet till lokalerna på den lagliga grunden berättigat intresse.

 

Mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av samarbetspartners eller leverantörer IIS anlitat för att kunna uppfylla åtaganden gentemot dig.

IIS samarbetar till exempel med följande samarbetspartners eller leverantörer;

Vissa samarbetspartners eller leverantörer kan ha del av sin verksamhet utanför Sverige eller EU/EES. Om IIS för över uppgifter till sådana samarbetspartners eller leverantörer säkerställer IIS bland annat genom avtal att de behandlar och skyddar personuppgifterna på sätt som gällande dataskyddslagstiftning kräver.

 

Utlämnande

IIS kan komma att lämna ut deltagarlistor från evenemang till arrangören av evenemanget.

Personuppgifter kan också publiceras på Goto 10:s hemsida i syfte att informera om Goto 10:s verksamhet.

IIS kan också komma att lämna ut personuppgifter för det fall det föreskrivs i lag eller förordning, med anledning av en pågående juridisk process eller efter en tvingande begäran av myndighet.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag som innehåller de personuppgifter IIS behandlar om dig.

Du har rätt att begära rättelse av uppgifter som är fel. Du har också rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att användningen begränsas, men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.

Du har även rätt att invända mot behandling av personuppgifter om det finns förutsättning för det enligt lag. Om dina personuppgifter enbart behandlas på grund av samtycke, har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.

Du har även rätt att begära ut personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.

Om du vill begära rättelse, radering, begränsning av behandling, tillgång till personuppgifter eller använda rätten till utdrag av de personuppgifter du själv lämnat, gör du det hos IIS dataskyddsombud, på dataskyddsombud@iis.se.

Vill du inte längre ta emot Goto 10:s nyhetsbrev kan du välja att avsluta tjänsten genom att använda länken i slutet av e-postmeddelanden eller nyhetsbrev.

 

Om cookies

Läs mer om cookies här.

 

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller vill lämna synpunkter beträffande IIS hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta IIS dataskyddsombud på dataskyddsombud@iis.se.

 

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (IIS)

Box 92073

120 07 Stockholm

Tel +46 8 452 35 00

Org. nr 802405-0190

www.iis.se

 

Du har också möjlighet att lämna klagomål avseende IIS personuppgiftsbehandling till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och uppdateringar meddelas i så fall på Goto 10:s hemsida.